دید برنده بازنده

بدون امتیاز 0 رای
29,000 تومان

همه ما در زندگی تجربه‌هایی از شکست و ناکامی را داشته‌ایم و تفاوت‌های فردی از بازخوردی که به همین موانع…

1
29,000 تومان

دوره جذب ثروت

بدون امتیاز 0 رای
349,000 تومان

هر کسی در هر موقعیتی از ثروت که قرار دارد پیامد باورها و عادت‌های خودش است. باورهای محدود کننده‌ی ما…

3
349,000 تومان